Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Deze Algemene voorwaarden verstaan onder:

a Best Chauffeurs&Logistiek: Best Chauffeurs&Logistiek, statutaire gevestigd te Hengelo;

b Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Best Chauffeurs&Logistiek werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;

c Uitzendkracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een uitzendovereenkomst met Best Chauffeurs&Logistiek ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever;

d Detacheringskracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst met Best Chauffeurs&Logistiek tewerk wordt gesteld bij opdrachtgever;

e Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Best Chauffeurs&Logistiek een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden;

f Een opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen Best Chauffeurs&Logistiek en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van Best Chauffeurs&Logistiek voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7: 690 van het Burgerlijk Wetboek.

2 Tenzij tussen Best Chauffeurs&Logistiek en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Best Chauffeurs&Logistiek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes

Alle offertes van Best Chauffeurs&Logistiek zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Selectie

1 Best Chauffeurs&Logistiek selecteert de tewerk te stellen arbeidskracht uit aan de hand van Best Chauffeurs& Logistiek bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen arbeidskrachten enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan Best Chauffeurs&Logistiek verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.

2 Best Chauffeurs&Logistiek is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerk stelt.

3 Bij de selectie van kandidaten neemt Best Chauffeurs&Logistiek de uiterste nauwkeurigheid in acht. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de arbeidskracht aan de verwachtingen voldoet. Best Chauffeurs&Logistiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de arbeidskracht niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 5 Arbeidstijd; overwerk

1 De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de arbeidskracht. BestChauffeurs &Logistiek kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of boven bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor Best Chauffeurs&Logistiek over het door de arbeidskracht verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en feestdagen en in ploegendienst zijn door opdrachtgever verschuldigd.

3 Alle kosten voor Best Chauffeurs&Logistiek over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de arbeidskracht verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1 Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart Best Chauffeurs&Logistiek volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen of nalaten van de arbeidskracht dat enig verband houdt met de door hem verrichtte werkzaamheden.

2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de arbeidskracht namens hem aangegaan.

3 Indien Best Chauffeurs&Logistiek rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad geldt het volgende:

a. Best Chauffeurs&Logistiek is niet aansprakelijk voor gevolgschade. zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever;

b. andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 40% van de factuurwaarde van de door opdrachtgever ingevolge de opdracht over de duur daarvan te bepalen vergoeding.

De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of nalaten van Best Chauffeurs&Logistiek voortvloeien.

Artikel 7 Garantie veiligheid en vrijwaring

1 Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de arbeidskracht als jegens Best Chauffeurs&Logistiek om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de arbeidskracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeidskracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

2 Opdrachtgever zal aan Best Chauffeurs&Logistiek en ook aan de arbeidskracht voor de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van de arbeidskracht verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te lenen arbeidsplaats.

3 Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval. 2

4 Zijn de verplichtingen als genoemd in de vorige leden niet nagekomen, dan is opdrachtgever jegens de arbeidskracht gehouden tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen.

5 Opdrachtgever zal Best Chauffeurs&Logistiek te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten en schaden wegens niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vorderings-)rechten van de uitzendonderneming jegens opdrachtgever.

Artikel 8 Facturen

1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of voorzover niet anders overeengekomen worden de facturen van Best Chauffeurs&Logistiek berekend aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende tijd verantwoordingsformulieren en zijn de tijd verantwoordingsformulieren na ondertekening door opdrachtgever voor hem bindend.

2 Opdrachtgever is daarom gehouden erop toe te (doen) zien dat de tijd verantwoordingsformulieren tijdig worden ingevuld, dat op de tijd verantwoordingsformulieren de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald, en dat het tijd verantwoordingsformulier bij inzending is voorzien van handtekening en (indien een firmastempel bestaat:) firmastempel van opdrachtgever.

3 Bij verschil tussen het bij Best Chauffeurs&Logistiek ingeleverde tijd verantwoordingsformulier en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Best Chauffeurs&Logistiek ingeleverde tijd verantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

4 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Best Chauffeurs&Logistiek gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.

5 Best Chauffeurs&Logistiek factureert wekelijks aan opdrachtgever.

Artikel 9 Korte oproep

1 Indien de arbeidskracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is opdrachtgever tenminste gehouden aan Best Chauffeurs&Logistiek te betalen het opdrachtgever tarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Best Chauffeurs&Logistiek.

2 Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is opdrachtgever gehouden aan Best Chauffeurs&Logistiek per oproep te betalen tenminste het opdrachtgever tarief berekend over drie gewerkte uren.

Artikel 10 Betaling

1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Best Chauffeurs&Logistiek ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Best Chauffeurs&Logistiek schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Uitsluitend betalingen aan Best Chauffeurs&Logistiek zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Best Chauffeurs&Logistiek tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

3 Indien een factuur van Best Chauffeurs&Logistiek niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

4 De in het bezit van Best Chauffeurs&Logistiek zijnde doordruk of kopie van de door Best Chauffeurs&Logistiek aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.

5 Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Best Chauffeurs&Logistiek te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

6 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in- als buitenrechte door wie ook verleend -komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1400,- bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens € 1400,- en minder dan € 3500,- en op 10%, indien de verschuldigde hoofdsom € 3500,- of meer bedraagt. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door Best Chauffeurs&Logistiek is ingeroepen resp. de vordering door Best Chauffeurs&Logistiek ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Best Chauffeurs&Logistiek om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Artikel 11 Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht

1 Opdrachtgever, die met een bij hem tewerkgestelde arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan Best Chauffeurs&Logistiek en de opdracht -behoudens overigens het in het volgende van dit artikel bepaalde -behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beëindigen.

2 Indien opdrachtgever binnen een termijn van zes maanden na de aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken arbeidskracht aangaat, zal hij aan Best Chauffeurs&Logistiek uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten betalen 40% van het laatst geldende opdrachtgever tarief voor de betrokken arbeidskracht, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de arbeidskracht tot

het moment van afloop van de in de aanvang van dezes genoemde termijn van drie maanden. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

3 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij niet jegens Best Chauffeurs&Logistiek schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 12 Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en wederuitzending

1 Het is opdrachtgever verboden een aan hem tewerkgestelde arbeidskracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk Best Chauffeurs&Logistiek te kennen en zonder haar toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan Best Chauffeurs&Logistiek dienen te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Best Chauffeurs&Logistiek zijn eenmaal gegeven toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten door de arbeidskracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

2 Het is opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgeleende arbeidskracht zelf ter beschikking te stellen taan derden. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan doorlening aan een (rechts) persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7: 691 lid 6 BW. 3

Artikel 13 Invloed op het tarief ( door wijziging) van functie

1 Bij vaststelling van de beloning van de arbeidskracht wordt uitgegaan van de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer.

2 De uurbeloning, zoals deze door Best Chauffeurs&Logistiek bij aanvang van de arbeidsverhouding is vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Best Chauffeurs&Logistiek de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief worden aangepast.

3 Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

4 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde laat onverlet dat Best Chauffeurs&Logistiek en de arbeidskracht met .de wijziging van de functie moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan Best Chauffeurs&Logistiek en de arbeidskracht voorleggen, alvorens daaraan uitvoering te geven. Wijziging van de functie tijdens de opdracht kan ook op verzoek van de arbeidskracht worden aangepast, indien de arbeidskracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt.

Artikel 14 Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijke loon- en/of lastenverhogingen en/ of algemene kostenverhogingen

Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een arbeidskracht hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de bepalingen in het algemeen van de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer of van de daarin geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voorzover anderszins overeengekomen, en/of indien tengevolge van een wijziging in voornoemde Cao de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor Best Chauffeurs&Logistiek leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door Best Chauffeurs&Logistiek te betalen premies en pensioenpremies, ingevolge op grond van voornoemde Cao of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor Best Chauffeurs&Logistiek plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het Best Chauffeurs&Logistiek vrij, het opdrachtgever tarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 15 Vervanging en beëindiging opdracht

1 Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen Best Chauffeurs&Logistiek en de arbeidskracht, is aangegaan of overlijden van de arbeidskracht geldt als overmacht voor Best Chauffeurs&Logistiek en dientengevolge is Best Chauffeurs&Logistiek nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat Best Chauffeurs&Logistiek, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de arbeidskracht zal trachten zorg te dragen.

2 Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Best Chauffeurs&Logistiek de arbeidskracht niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Best Chauffeurs&Logistiek en arbeidskracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.

3 Mocht een arbeidskracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere arbeidskracht dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde arbeidskracht bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

Artikel 16 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

1 Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van arbeidskrachten aan opdrachtgever neemt Best Chauffeurs&Logistiek in acht de wettelijke bepalingen, de Cao voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.

2 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Best Chauffeurs&Logistiek worden meegewogen.

Artikel 17 Algemene bepalingen

1 Best Chauffeurs&Logistiek is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Best Chauffeurs&Logistiek door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Best Chauffeurs&Logistiek verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

2 Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Best Chauffeurs&Logistiek verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Best Chauffeurs&Logistiek de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

3 Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen.

4 Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten.

5 Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van Best Chauffeurs&Logistiek de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen.

6 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Best Chauffeurs&Logistiek en opdrachtgever zijn overeengekomen.

7 Best Chauffeurs&Logistiek zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

Aanvullende bepaling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 18 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Best Chauffeurs&Logistiek aan opdrachtgever.

Artikel 18 Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke Best Chauffeurs&Logistiek aan opdrachtgever een uitzendkracht levert en deze uitzendkracht voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:

1 Is voor de duur van een opdracht niet vooraf een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan opdrachtgever de opdracht, indien de opdracht twee maanden of langer heeft geduurd beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.

2 Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijn van beëindiging, als geregeld in het vorige, lid van dit artikel, verplicht opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de uitzendkracht gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan Best Chauffeurs&Logistiek van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat Best Chauffeurs&Logistiek, indien de uitzendkracht gedurende die termijn normaal bij opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht. 4

3 Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beëindiging van de opdracht door opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging.

4 In alle gevallen van aankondiging van beëindiging van de opdracht aan Best Chauffeurs&Logistiek moet opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de uitzendkracht.

5 Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan Best Chauffeurs&Logistiek of opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. De opdrachtgever verzoekt, onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig, wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onder de gehoudenheid op eerste verzoek van Best Chauffeurs&Logistiek schriftelijk aan Best Chauffeurs&Logistiek te bevestigen dat opdrachtgever verzocht heeft de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen onmiddellijk na diens melding van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, zoals hiervoor bedoeld.

6 De opdracht eindigt wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat hetzij opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend; hetzij Best Chauffeurs&Logistiek de ontbinding van de opdracht inroept, omdat opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Best Chauffeurs&Logistiek volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

7 De beëindiging van de opdracht als bedoeld in lid 6 van dit artikel is een gevolg van een ontbinding, die toerekenbaar is aan opdrachtgever. Die ontbinding vindt immers zijn oorzaak in een gedraging/misdraging van opdrachtgever, die tussen partijen geldt als wilsverklaring bedoeld in artikel 7: 6911id 2 BW; dat wil zeggen als een verzoek van opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Op eerste verzoek van Best Chauffeurs&Logistiek bevestigt opdrachtgever schriftelijk per de datum van de ontbinding beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht, zoals hiervoor bedoeld.

8 Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken uitzendkracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van Best Chauffeurs&Logistiek, of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen uitzendkracht.

Aanvullende bepaling voor het tewerkstellen van detachering krachten 

Artikel 19 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het tewerkstellen van detachering krachten aan opdrachtgever.

Artikel 19 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht

1 Ter bevestiging wordt er door Best Chauffeurs&Logistiek een opdracht in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan opdrachtgever toegezonden.

2 Best Chauffeurs&Logistiek en opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht eerst gebonden nadat deze door opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door Best Chauffeurs&Logistiek is terugontvangen.

3 De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van tussentijdse beëindiging, zoals omschreven in lid 5 van dit artikel.

4 Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken detachering kracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van Best Chauffeurs&Logistiek ,of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen detachering kracht.

5 Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen ingaan nadat Best Chauffeurs&Logistiek een andere werkkring voor de betrokken detachering kracht heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op rechtmatige wijze is beëindigd.

6 Indien een detachering kracht als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden verricht zal, voor zover niet anders is overeengekomen, voor de duur van de arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden.

7 In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden wordt het vastgestelde tarief, indien door buiten Best Chauffeurs&Logistiek gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting, etc.) bij opdrachtgever geen werk beschikbaar is, of minder dan overeengekomen, onverkort doorgefactureerd.

Inwerkingtreding 

Artikel 20 Inwerkingtreding algemene voorwaarden

Bovenvermelde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door opdrachtnemer treden in werking op de dag der deponering ten kantore van de Kamer van Koophandel voor de Veluwe en Twente te Enschede, zijnde 04 januari 2005. Zij dienen als het volgt te worden vermeld: Algemene voorwaarden voor het tewerkstellen van arbeidskrachten door Best Chauffeurs&Logistiek